D.U.K.

1. Kas yra VŠĮ ir kaip ji steigiama?

Viešoji įstaiga (VšĮ) – tai pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant visuomenei naudingą veiklą. VšĮ turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais. VšĮ neleidžiama gauto pelno skirti kitiems veiklos tikslams, negu nustatyta įstatuose, o lėšas, gautas kaip paramą VšĮ naudoja jas perdavusio asmens nurodytiems tikslams.
VšĮ steigėjai gali būti valstybės ar savivaldybės institucijos ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę VšĮ steigimo sutartį. Steigėjų skaičius neribojamas. VšĮ steigėjai, nustatyta tvarka perdavę viešajai įstaigai įnašą, tampa jos dalininkais. VšĮ dalininkas turi teisę įstatų ir įstatymų nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims dalininko teises, išskyrus atvejus, kai dalininkas yra valstybė ar savivaldybė.
VšĮ turi turėti organą – visuotinį dalininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą − vadovą. VšĮ įstatuose gali būti numatytas ir kolegialus valdymo organas. Visuotiniame dalininkų susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi VšĮ dalininkai, vienas dalininkas susirinkime turi vieną balsą, jei VšĮ įstatuose nenustatyta kitaip.

Steigėjai turi pateikti šią informaciją:
Steigėjų (dalininkų)duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta);
VšĮ pavadinimas (VšĮ pavadinimą turite nurodyti tiksliai taip, kaip norėtumėte jį matyti);
VšĮ buveinės adresas (fizinio asmens sutikimas turi būti paliudytas notaro, Juridinio asmens sutikimas turi būti pasirašytas direktoriaus ir uždėtas antspaudas)
VšĮ veikla bei tikslai (Steigėjas turi nurodyti pagrindinę veiklą, kuria užsiims steigiama VšĮ, o mes tuo remdamiesi išrinksime visas veiklas iš ekonominės veiklos klasifikatoriaus ir nuodysime tai įstatuose);
Direktoriaus duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta).

2. Kas yra Individuali Įmonė (IĮ)?

Individuali įmonė (IĮ) yra neribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kurio pagrindinis tikslas pelno siekimas savo pasirinkimu vykdant įstatymų nedraudžiamą komercinę ūkinę veiklą. Individualią įmonę steigia vienas fizinis asmuo. Individualios įmonės steigėjas nuo įmonės įregistravimo laikomas individualios įmonės savininku. Individualios įmonės savininkas negali būti kitos individualios įmonės savininku.
Individualios įmonės turtas yra įmonės nuosavybėj perduotas individualios įmonės savininkui asmeninės nuosavybės teise priklausęs turtas, taip pat turtas, įgytas individualios įmonės vardu. Individualios įmonės savininkas turi teisę paimti individualios įmonės kasoje esančius pinigus, kaip avansu išmokamą pelną, savo asmeniniams poreikiams taip pat paimti iš individualios įmonės turtą.
Individuali įmonė turi vienasmenį valdymo organą – vadovą. Individualios įmonės savininkas kartu yra ir įmonės vadovas. Jei tai nustatyta individualios įmonės nuostatuose individualios įmonės savininkas gali įmonės vadovu paskirti kitą asmenį.